Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego na stronie www.kanaste.pl („Sklep”) i składaniem zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dbamy o ochronę bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie z prawnie uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób Państwa dane są zbierane, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez Here&Now Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białej Floty 2/2, 02-654 Warszawa.

Nasza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

 1. O nas
 2. Jak dbamy o Państwa dane
 3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 5. Profilowanie
 6. Okres przechowywania danych osobowych
 7. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych
 8. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
 9. Przysługujące Państwu prawa
 10. Odmowa podania danych osobowych
 11. Pliki cookie i inne technologie
 12. Zmiany Polityki prywatności
 13. Dane kontaktowe

Wszystkie słowa pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w Regulaminie naszego Sklepu internetowego dostępnego na tej stronie internetowej.

O NAS

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego Sklepu na stronie www.kanaste.pl jest Here&Now Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białej Floty 2/2, 02-654 Warszawa (NIP: 5213913141, REGON: 387579974) w dalszej części „Kanaste” lub „Administrator”.
Here&Now jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z CBD, a także właścicielem marki Kanaste.

JAK DBAMY O PAŃSTWA DANE

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i podejmujemy wszelkie starania w celu ich ochrony. W szczególności dbamy, aby dane były:

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Cele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaRodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia
utworzenie konta i zarejestrowanie jako naszego nowego Klienta  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie)
udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowegoArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem)imię, adres e-mail
newsletterArtykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)imię, nazwisko, adres e-mail
marketing bezpośredni będziemy polecać Państwu nasze produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować Państwa o zniżkach i ofertach, które mogą być dla Państwa interesująceArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej)imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte
administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktówArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie produktów)historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie)
analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacjiArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszych produktów i strony internetowej)szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności w naszym Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty
wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego)imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora)imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia

PROFILOWANIE

W naszym Sklepie możemy stosować profilowanie. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych. Pozwala nam to lepiej poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa i podobnie nie wpływa na Państwa sytuację. Nie stosujemy żadnych innych zautomatyzowanych decyzji indywidualnych. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały dostarczone.


Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego).


Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania.


Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa zaufanie jest dla nas sprawą kluczową. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

Proszę pamiętać, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM Z PAŃSTW TRZECICH

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każde takie przekazanie Państwa danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych.

Ponadto Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie Privacy Shield, w której stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.

Korzystamy także z narzędzi Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheate Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Google LLC także posiada certyfikat Privacy Shield. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Więcej o Google Analytics w części „Pliki cookie i inne technologie”.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wskazanymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:

Odpowiemy na Państwa żądania bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności naszego Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy, subskrybowania newslettera. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.

Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami z informacjami, które pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookie jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookie i prosimy o ich akceptację.

Dzięki plikom cookie korzystanie ze stron internetowych jest znacznie łatwiejsze, przyjemniejsze, a ich zawartość dostosowana do oczekiwań i preferencji ich użytkowników.

Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie: cookie sesyjne i trwałe.

Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji.

Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Oznacza to, że jego informacje będą przekazywane do serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Sklep.

Poza plikami cookie, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookie osób trzecich. Wynika to z faktu, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. W każdej chwili można zarządzać korzystaniem z plików cookie, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności na naszej stronie internetowej lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookie osób trzecich, akceptując pliki cookies używane bezpośrednio przez Administratora. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje.

GOOGLE ANALYTICS

Jak wspomniano powyżej, korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google gromadzi informacje o Państwa lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP) i Państwa zachowaniu podczas dostępu do naszej strony internetowej (na podstawie plików cookie) poprzez użycie przez nas powyższego narzędzia na naszej stronie internetowej. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej za pomocą analitycznych plików cookie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów i dostosować naszą ofertę do tych potrzeb. Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki internetowej pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasz sklep korzysta z wtyczek Facebooka i Instagrama. Wtyczki te łączą Państwa bezpośrednio z naszymi profilami w mediach społecznościowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 1 listopada 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

DANE KONTAKTOWE

Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące Państwa danych osobowych oraz na Państwa wnioski o uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

Koszyk