REGULAMIN KONKURSU Sundose x Kanaste „Jaki nawyk stał się Twoim rytuałem?”

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Konkursu Sundose x Kanaste „Jaki nawyk stał się Twoim rytuałem?” (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Sundose x Kanaste „Jaki nawyk stał się Twoim rytuałem?” (dalej: „Konkurs”). organizowanym przez:

Sundose Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, e-mail: [email protected], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642406, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7123320705, o kapitale zakładowy w wysokości 395 500,00 zł (dalej: „Sundose”) oraz 

Here&Now Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białej Floty 2/2, 02-654 Warszawa, e-mail: [email protected], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870095, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213913141 (dalej: „Kanaste”),

(dalej łącznie: „Organizatorzy”).

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sundose i Kanaste.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Instagram na profilu @sundose.polska oraz @kanaste.pl pod linkiem:

https://instagram.com/kanaste.pl?igshid=YmMyMTA2M2Y= oraz

https://instagram.com/sundose.polska?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 1. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców prowadzą wspólnie Organizatorzy.
 2. Konkurs będzie trwał od 1.8.2022 r., począwszy od publikacji posta konkursowego na profilach Instagrama: @sundose.polska oraz @kanaste.pl i trwał będzie do 5.8.2022 r., do godziny 23:59.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 4. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a nie do serwisu Instagram. Organizatorzy zobowiązują się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z Konkursem.
 5. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu, za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu.
 6. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.z 2022 r., poz. 888 ze zm.).

§ 2. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest pełnoletnia;
 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorami ani z Jury powołanym przez Organizatorów;
 4. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
 5. posiada aktywne konto w serwisie Instagram;
 6. wykonała prawidłowo Zadanie Konkursowe.
 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a-f powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, Organizatorzy mają prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedozwolone jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub zgłaszanie osób trzecich przy użyciu swojego konta na portalu Instagram.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać tylko jeden komentarz konkursowy.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, niezależnie od ilości posiadanych kont w serwisie Instagram.

§ 3. Wybór osób nagrodzonych

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru osób nagrodzonych, Organizatorzy powołają w dniu rozpoczęcia Konkursu Jury konkursowe (dalej: „Jury”).

Do przeprowadzenia Konkursu zostanie powołane Jury w składzie 2 osób wskazanych przez Organizatorów. W składzie Jury znajdą się pracownik Sundose oraz pracownik Kanaste.

Spośród przesłanych zgłoszeń, Jury wybierze i nagrodzi 3 osoby.

Przy podejmowaniu decyzji Jury kieruje się subiektywną oceną, biorąc pod uwagę poprawność komentarza. Ilość polubień (like’ów) nie jest brana pod uwagę.

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 8.8.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone w komentarzu posta konkursowego oraz w udostępnienie w relacji na Instagramie na profilach @sundose.polska oraz @kanaste.pl poprzez oznaczenie kont osób nagrodzonych.

§ 4. Zadanie konkursowe i Nagrody

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dodać komentarz pod postem konkursowym, zawierający odpowiedź na pytanie „Jaki nawyk stał się Twoim rytuałem?” oraz obserwować profile na Instagramie: @sundose.polska oraz @kanaste.pl.

Nagrodami w Konkursie są: 

I miejsce: 2 dowolne pełnowymiarowe Olejki Kanaste 2400mg o łącznej wartości 760 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) oraz produkt Daily Balance o wartości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto i voucher gwarantujący zniżkę w wysokości 50% kolejnego zamówienia na produkty marki Sundose.

II miejsce 1 dowolny pełnowymiarowy Olejek Kanaste 2400mg o wartości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz produkt Daily Balance o wartości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.

III miejsce 1 dowolny pełnowymiarowy Olejek Kanaste 2400mg o wartości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych ) oraz produkt Daily Balance o wartości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.

Do każdej nagrody, zostanie przyznana przez Organizatorów dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości:

I miejsce: 106,56 zł (z czego Kanaste przyzna 84,44 zł, a Sundose przyzna 22,11 zł),

II miejsce: 53,22 zł (z czego Kanaste przyzna 42,22 zł, a Sundose przyzna 22,11 zł),

III miejsce: 53,22 zł (z czego Kanaste przyzna 42,22 zł, a Sundose przyzna 22,11 zł),

której odpowiednia część zostanie potrącona przez każdego Organizatora celem uregulowania ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydana Zwycięzcy.

 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju, a osoba nagrodzona nie może przenieść praw do przyznanej jej Nagrody na osoby trzecie. Osoba nagrodzona może zrzec się prawa do przyznanej jej Nagrody, składając jednemu z Organizatorów stosowne oświadczenie na adres: [email protected] albo [email protected].
 2. O szczegółach odbioru i realizacji Nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez jednego z Organizatorów, który prześle wiadomość na ich profil Instagram lub drogą mailową w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Koszty wysyłki Nagród pokrywa w całości Sundose oraz Kanaste. Wysyłka możliwa jest jedynie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki poza obszar Unii Europejskiej, zasady dostawy uzgadniane są indywidualnie.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

§ 5. Zgody Uczestnika

Wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

 1. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Tekst jest autorstwa Uczestnika lub autorstwa osoby, od której prawa do tego tekstu nabył;
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska, w przypadku przyznania nagrody, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści zamieszczonego przez niego komentarza oraz przedstawionego pomysłu do celów związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Korzystanie przez Sundose oraz Kanaste z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
 2. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane przez jego umieszczenie w mediach społecznościowych w związku z Konkursem oraz w celach marketingowych. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do Zadania Konkursowego, a także że posiadają prawa do swobodnego dysponowania elementami Zadania konkursowego (tekstem) bez naruszania praw jakichkolwiek osób trzecich
 3. W przypadku gdy Zadanie Konkursowe wypełnia definicję Utworu, Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem, a także działaniami marketingowymi. Po upływie okresu 5 lat przekształca się w zezwolenie udzielone na czas nieokreślony. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu techniką cyfrową, zapisu w pamięci komputera, na innych nośnikach;
 2. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na którym utwór utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
 3. rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania;
 4. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym oraz nieodpłatnie zezwala na wykonywanie praw zależnych, w tym na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim, a także łączenie Utworu z innymi Utworami. Sundose oraz Kanaste mają prawo udzielania sublicencji, na co Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia wyraża zgodę. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Sundose oraz Kanaste swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Sundose oraz Kanaste mogą wezwać Zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia pełni majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatorów do anonimowego rozpowszechniania Zadań Konkursowych bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram;
 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z jego zasadami;
 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu organizowanego przez Sundose oraz Kanaste oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ww. podmioty w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Sundose oraz Kanaste podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym konkursem:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorami danych osobowych są:

Sundose Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642406, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7123320705, e-mail: [email protected] oraz 

Here&Now Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białej Floty 2/2, 02-654 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870095, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213913141, e-mail: [email protected].

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Sundose jako Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt z ww. inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną pod adresem: Sundose Sp. z o. o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administratorzy przetwarzają dane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w konkursie, do którego dokonali Państwo zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych:

Administratorzy mogą udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

-dostawcy usług informatycznych;

-podmioty świadczące usługi księgowe;

-podmioty świadczące usługi marketingowe;

-podmioty współpracujące przy organizacji konkursu. Administratorzy są uprawnieni do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

 1. Administratorzy nie przekazują danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratorów (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorom usługi informatyczne; Administratorzy korzystają wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
 2. Czas przechowywania danych:

Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w konkursie, Administratorzy przechowują maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które są związane z konkursem.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa:

-prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

-prawo do sprostowania danych osobowych;

-prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

-prawo do przeniesienia danych osobowych;

-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych.

Administratorzy nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie.

§ 7. Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej albo mailowej na adres jednego z Organizatorów, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. dane Uczestnika zgłaszającego reklamację lub zastrzeżenia, tj.: imię, nazwisko, adres;
 2. ewentualnie datę zdarzenia;
 3. opis reklamacji/zastrzeżeń;
 4. treść żądania;
 5. opis okoliczności uzasadniających reklamację lub żądanie.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w który reklamacja została przekazana Organizatorowi (chyba, że Uczestnik zażąda przekazania informacji w inny sposób), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.
 2. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adresy Organizatorów: [email protected] oraz [email protected].

§ 8. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

Organizatorzy są jednocześnie usługodawcami usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizatorzy świadczą usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.

Organizatorzy za pośrednictwem Strony internetowej udostępniają Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji Programu, która umożliwia Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną zamówienia.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Organizatorzy, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

 1. komputer z internetową przeglądarką obsługującą technologie Cookies oraz JavaScript;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 1. Organizatorzy zastrzegają, że korzystanie z usług określonych w niniejszym regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizatorzy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizatorzy mają prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 2. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych niniejszym regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie konta.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 niniejszego regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: 
  https://sundose.com/pl/regulamin-konkursu-sundose-x-kanaste/  oraz
  https://kanaste.pl/regulamin-konkursu-sundose-x-kanaste/
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 3. Organizatorzy mają prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatorów oraz Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego Sundose oraz Kanaste dostępnego pod adresem: 
  https://sundose.io/pl/terms/sundose-web-store-rules oraz 
  https://kanaste.pl/regulamin/
 6. Regulamin obowiązuje od 1.8.2022 r.

Koszyk